Moja drużyna

Stare Miasto

1. Tomasz BUDASZ

2. Dariusz BANICKI

O mnie prywatnie

Mam 51 lat, jestem szczęśliwym mężem i ojcem, nauczycielem historii, zaangażowanym w działania prospołeczne i w pracę z młodzieżą. W obecnej kadencji jestem radnym miejskim, przewodniczącym Komisji Oświaty. Działam jako wolontariusz organizacji pozarządowych. Interesuję się historią, sportem i turystyką.

Dlaczego kandyduję

Chciałbym kontynuować swoją pracę na rzecz rozwoju Gniezna, działać na rzecz: rozwoju turystyki, zwiększenia ilości miejsc rekreacji w centrum miasta, remontów kamienic i modernizacji bazy dydaktycznej.

Moimi największymi sukcesami w pracy radnego miejskiego były do tej pory:

 • • wymiana oświetlenia na Winiarach,
 • • zwiększenie ilości miejsc w żłobku przy ul. Kościuszki,
 • • przeniesienie Przedszkola nr 12 do wyremontowanych pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2.


W kolejnej kadencji planuję:

 • • rewitalizację terenów wokół jeziora Jelonek, Parku Miejskiego im. W. Andersa i ul. Rzeźnickiej,
 • • zwiększenie do 1 mln zł kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski,
 • • odbudowę otwartego letniego basenu miejskiego przy ul. Jolenty,
 • • remonty kamienic należących do mienia komunalnego,
 • • budowę ścieżek rowerowych,
 • • modernizację gnieźnieńskich placówek oświatowych,
 • • podnoszenie atrakcyjności turystycznej Gniezna tak, aby turysta zostawał tu na co najmniej dwa dni.

3. Stanisław DOLACIŃSKI

O mnie prywatnie

Mam 52 lata, wykształcenie wyższe pedagogiczne. Od wielu lat działam jako samorządowiec, działacz organizacji społecznych i sportowych, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, a także Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta Gniezna.

Dlaczego kandyduję

Jako wieloletni samorządowiec i mieszkaniec Gniezna znam problemy mieszkańców. Od kilkudziesięciu lat działam społecznie: na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, organizacji pozarządowych i środowisk osiedlowych, aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz integracji środowiskowej.

Dotychczas miałem wpływ na następujące projekty:

 • • rewitalizacja i budowa obiektu handlowego „Targowisko”;
 • • budowa sali sportowej przy SP Nr 2 i sali gimnastycznej przy ul. Świętokrzyskiej;
 • • budowa parkingu na skwerze przy ul. 3 Maja,
 • • bezpłatne szczepienia dla seniorów,
 • • budowa fontanny na Rynku,
 • • termomodernizacja placówek oświatowych,
 • • unijny projekt „Internet na start” dla dzieci,
 • • modernizacja ul. Rybnej, ul. Moniuszki, remont jezdni ul. Chrobrego, Sienkiewicza.


Jako Radny Miejski zamierzam zadbać o następujące projekty:

 • • zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Jelonek,
 • • rewitalizacja targowiska przy ul. Wyszyńskiego,
 • • reaktywowanie Miejskiego Schroniska Młodzieżowego,
 • • budowa otwartego basenu miejskiego,
 • • nowy wymiar Miejskiej Informacji Turystycznej,
 • • kompleksowe zagospodarowanie Doliny Pojednania,
 • • systematyczne dostosowanie przestrzeni publicznej i obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Angelika ŚLACHCIŃSKA

O mnie prywatnie

Rozsądek, racjonalizm i odpowiedzialność – to zasady, którymi kieruję się zarówno w życiu zawodowym oraz prywatnym. Wieloletnia praca w wolontariacie na rzecz gnieźnieńskiej społeczności daje ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia siebie. Ponadprzeciętna komunikatywność, optymizm i pozytywne nastawienie do życia niewątpliwie ułatwiają funkcjonowanie na co dzień.

Dlaczego kandyduję

Długoletnia praca w wolontariacie na rzecz lokalnej społeczności legitymuje mnie do tego, aby swoje doświadczenie, zapał i energię wykorzystać w bezpośredniej współpracy z władzami Miasta Gniezna, pracując nad polepszeniem standardu życia mieszkańców Gniezna w różnych jego aspektach.

Co zrobiłam w moim okręgu, mieście, gminie:

 • • oprócz pracy zawodowej w wolnym czasie pracuję w wolontariacie (od roku 2004 jako wolontariat pracowniczy, następnie w Stowarzyszeniu Skrzydła, których jestem współzałożycielem), wspieram instytucje takie jak: Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne, Schronisko dla bezdomnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Dziecka oraz Młodzieżowy Klub Pływacki Kontra Gniezno;
 • • formy wsparcia to przede wszystkim pomoc materialna i rzeczowa, remonty, organizacja pikników, wycieczek i obozów wyjazdowych;
 • • pozyskiwanie wsparcia dla beneficjentów z firm i instytucji;
 • • pozyskiwanie środków miejskich na organizację pikników, imprez o charakterze sportowym i oraz wypoczynku letniego dla dzieci


Co chcę zrobić?

 • • wybudowanie w każdej dzielnicy lub rewitalizacja istniejących placów zabaw dla dzieci
 • • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, rozwijanie ich pasji i zainteresowań
 • • rewitalizacja Jeziora Jelonek: miejsce rekreacji dzieci i dorosłych
 • • ścieżki rowerowe łączące dzielnice Gniezna wraz z funkcjonującą wypożyczalnią rowerów
 • • ul. Rzeźnicka strefą ruchu pieszego
 • • budowa krytej pływalni z widownią oraz odkrytego basenu letniego dla mieszkańców
 • • rewitalizacja targowiska przy ul. Wyszyńskiego

5. Krystyna LUBIŃSKA-PALICKA

O mnie prywatnie

Jestem ciepłą, serdeczną i życzliwą działaczką społeczną. Drugi człowiek zawsze był i jest dla mnie najważniejszy. Od wielu lat poświęcam bezinteresownie swój czas i zapał w działalność Stowarzyszenia Amazonek, prowadząc aktywną edukację w zakresie nowotworów.

Dlaczego kandyduję

Pracując jako radna miejska pragnę służyć społeczeństwu swoją wiedzą i doświadczeniem. Znam problemy osób niepełnosprawnych z nowotworami, osób bezdomnych z uzależnieniami. Jako były nauczyciel rozumiem ludzi młodych.

Co zrobiłam w moim okręgu, mieście, gminie:

Od 12 lat, od chwili powstania Stowarzyszenia Amazonek pełnię funkcję jego prezesa. Z mojej inicjatywy i determinacji od 3 lat mamy w Gnieźnie Poradnię Onkologiczną. Co roku organizuję marsz Różowej Wstążki połączony z nauką samokontroli piersi. Zapraszam lekarzy onkologów, terapeutów i rehabilitantów na spotkania z mieszkańcami.

Co chcę zrobić?

Priorytetem dla mnie cały czas są chorzy onkologicznie. Dlatego bardzo chciałabym im zapewnić możliwość jednodniowej chemioterapii na miejscu. Ponadto pragnę integrować różne środowiska ludzi wykluczonych społecznie, starszych i niepełnosprawnych. Jako radna miejska zamierzam szczególnie angażować się w dziedzinie polityki społecznej.

6. Sandra BUCZKOWSKA

O mnie prywatnie

Od ponad dziesięciu lat pracuję z ludźmi i dla ludzi, wytrwale dążę do wyznaczonego celu, zawsze z myślą o drugim człowieku. Z każdego doświadczenia, staram się wyciągnąć jak najwięcej, traktując je jako dobrą lekcję na przyszłość. Nigdy nie przejdę obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Zawsze z optymizmem patrzę w przyszłość.

Dlaczego kandyduję

Jako młoda mieszkanka Gniezna, chcę aby to miasto nie było tylko punktem na mapie Polski, ale miejscem przyjaznym, atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających je turystów. Postaram się działać tak, aby każdemu w tym mieście żyło się przyjaźnie, bezpiecznie i nowocześnie.

Co zrobiłam w moim okręgu, mieście, gminie:

Do tej pory przede wszystkim organizowałam lub współorganizowałam festyny i wyjazdy kolonijne, rodzinne, półkolonie oraz imprezy mające na celu poprawę relacji rodzinnych oraz stworzenie środowiska do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.  

Jako radna zamierzam:

 • • zadbać o organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat,
 • • wspierać rodziny dotknięte problemami uzależnień – stworzyć centrum pomocy,
 • • wprowadzić Mobilne Centrum Seniora,
 • • doprowadzić do  rewitalizacji Ogródka Jordanowskiego przy ul. 3 Maja,
 • • zapewnić nowoczesny plac zabaw w centrum miasta,
 • • ożywić tereny wokół jeziora Jelonek, •
 • • wzbogacić ofertę kulturalną, poprzez organizację imprez masowych,
 • • odnowić kamienice przy ul. Cierpięgi.

7. Artur KUCZMA

O mnie prywatnie

Jestem przedsiębiorcą, asystentem posłanki na Sejm RP Pauliny Hennig-Kloski i  DJ. Cenię szczerość i grę w otwarte karty. Mówię wprost co myślę na dany temat, dotrzymuję danego słowa, można na mnie polegać, dla mnie nie ma problemu nie do rozwiązania. Bezinteresownie poświęcam swój czas na pomoc innym.

Dlaczego kandyduję

Kandyduję ponieważ chcę mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, pragnę polepszać warunki życia mieszkańców mojej małej ojczyzny.

W ostatnich latach angażowałem się w następujące inicjatywy:

 • • kilkukrotna organizacja Juwenaliów w Gnieźnie,
 • • organizacja „Imienin ulicy Bolesława Chrobrego”,
 • • współudział w projekcie „Ławki i stojaki rowerowe w centrum Gniezna”,
 • • pomoc mieszkańcom Gniezna podczas licznych interwencji poselskich posłanki Pauliny Hennig-Kloski,
 • • organizacja darmowych szkoleń z zakresu marketingu w ramach stowarzyszenia „Pasja – Business Consulting Community”.


W sposób szczególny zależy mi na:

 • • polepszeniu infrastruktury drogowej Gniezna,
 • • stworzeniu dogodnej ilości miejsc parkingowych w centrum oraz innych dzielnicach miasta,
 • • tworzeniu ciekawych „punktów” zieleni miejskiej,
 • • działaniu na rzecz polepszenia infrastruktury gnieźnieńskich jezior,
 • • wspieraniu lokalnych artystów, stworzeniu programu finansującego talenty,
 • • działaniu na rzecz odtworzenia otwartego basenu w Gnieźnie,
 • • rozwoju Królewskiego Festiwalu Artystycznego.

Dzielnice południowe i zachodnie

1. Anna KRZYMIŃSKA

O mnie prywatnie

Od wielu lat pracuję jako pielęgniarka w gnieźnieńskich rodzinach i prowadzę Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej NURSE-MED. Pracuję również jako nauczyciel akademicki na Wydziale Pielęgniarstwa PWSZ w Gnieźnie. Jestem radną Rady Miasta Gniezna od dwóch kadencji, a prywatnie szczęśliwą żoną, matką i babcią.

Dlaczego kandyduję

Moja kandydatura podyktowana jest dalszą chęcią niesienia pomocy rodzinom, które zamierzam wspierać w pokonywaniu wszelkich trudności i barier.

Dotychczas pracowałam przy:

 • • budowie placu zabaw z strefą rekreacji seniora przy ulicy Witkowskiej;
 • • przebudowie ulicy Wierzbowej i Kawiary;
 • • budowie ulicy Osiniec;
 • • doświetleniu przejścia dla pieszych na ulicy Witkowskiej;
 • • zakupie nowoczesnego USG dla szpitala szczególnie na potrzeby chorych onkologicznie;
 • • zespole interdyscypilnarnym ds. przemocy w rodzinie;
 • • organizacji teleopieki dla gnieźnieńskiego seniora;
 • • wspieraniu budowy pierwszych dwóch bloków z mieszkaniami komunalno-socjalnymi i Senioralnymi.

W sposób szczególny zależy mi na:

 • • przebudowie ulicy Klonowej i Pustachowskiej;
 • • budowie skate parku na osiedlu Kawiary;
 • • aktywnej walce z zanieczyszczaniem powietrza;
 • • kontynuacji budownictwa komunalnego i rozwoju infrastruktury  osiedla Grunwaldzkiego;
 • • intensywnym wspieraniu wykupu z bonifikatą mieszkań komunalnych;
 • • czuwaniu nad bezpieczeństwem socjalnym rodzin, szczególnie dotkniętych chorobami;
 • • aktywnej profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży;
 • • wprowadzeniu karty życia dla osób powyżej 60 roku życia.

2. Jan BUDZYŃSKI

O mnie prywatnie

Od 24 lat jestem radnym Rady Miasta Gniezna. W latach 1998-2002 byłem zastępcą  prezydenta Gniezna. W poprzednich kadencjach pracowałem m.in.  jako przewodniczący komisji Ochrony Środowiska oraz Oświaty i Sportu. Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej, na co dzień pracuję na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

Dlaczego kandyduję

Kandyduję ponieważ czuję potrzebę służenia ludziom, nie jestem politykiem, ale cały czas samorządowcem. Jestem przekonany, że moje wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie będzie przydatne w realizacji kolejnych projektów i wpłynie na rozwój miasta oraz na komfort życia jego mieszkańców.

Podczas wielu lat pracy w samorządzie pracowałem przy rozlicznych projektach i inwestycjach. Były to m.in.:

 • • budowa dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych,
 • • budowa kanalizacji i wodociągów,
 • • budowa mieszkań socjalno-komunalnych,
 • • odbudowa i budowa placów zabaw i skwerów na osiedlach,
 • • budowa boisk ze sztuczna nawierzchnią w szkołach i na osiedlach,
 • • wpieranie budowy hali widowiskowo- sportowej w Gnieźnie,
 • • wspieranie klubów sportowych w naszym mieście,
 • • wspieranie budowy przedszkoli i żłobków.


Co chcę zrobić:

Jako radny miejski planuję nadal wspierać budowę komunikacji  w Gnieźnie np. poprzez budowę obwodnic; wpływać na rozwój komunikacji publicznej przyjaznej dla mieszkańców, a także rozwiązać problem związany z wywozem śmieci na terenie Gniezna.

3. Jerzy CHORN

O mnie prywatnie

Mam 69 lat, jestem przewodniczącym Rady Osiedla Pustachowa-Kokoszki i radnym Rady Miasta Gniezna.

Jestem otwarty na ludzi i ich potrzeby, nie oszczędzam swojego czasu i energii, by pomagać potrzebującym. Dostrzegam nie tylko potrzeby mieszkańców mojego osiedla, lecz również potrzeby mieszkańców Gniezna.

Dlaczego kandyduję

Kandyduję ponownie do Rady Miasta, ponieważ chcę być nadal pomocny ludziom. Chcę wsłuchiwać się w ich potrzeby i współuczestniczyć w tworzeniu coraz lepszych warunków do  codziennej egzystencji. Będę kontynuować obrane wcześniej hasło wyborcze „Ludziom pomocny”.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

Ze środków budżetu obywatelskiego, zainicjowałem kilka projektów wspierających rewitalizację terenu zielonego i oczka wodnego na os. Pustachowa-Kokoszki. Powstał plac zabaw i strefa seniora.
W pobliżu  wybudowano nowe boisko sportowe. Teren ten ma charakter rekreacyjny, który nadal zamierzam rozwijać. W moim okręgu poprawiono nawierzchnię dróg i dokonano gruntownej przebudowy niektórych z nich. Wraz z członkami Rady Osiedla Nr VII zrealizowałem 6 projektów edukacyjnych i sportowych. 

Przy wsparciu Rady i Prezydenta zamierzam skoncentrować swoją aktywność wokół realizacji dalszych inwestycji na rzecz południowo-wschodniej części miasta, tj.:

 • • zabiegać o dalszą rozbudowę infrastruktury wokół boiska sportowego,
 • • dopilnować budowy chodnika wzdłuż ulic Skalna i Ugory,
 • • dopilnować budowy kanalizacji wzdłuż ul. Wrzesińskiej,
 • • czynić starania o oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Czeremchowej,
 • • zabiegać o zbudowanie sceny plenerowej.

 

4. Małgorzata CICHOMSKA-SZCZEPANIAK

O mnie prywatnie

Prywatnie jak każda kobieta mam swoje obowiązki domowe i zawodowe. Lubię dobrą kuchnię, przepadam za dobrą muzyką, lubię popracować w ogródku. Lubię spotkania z przyjaciółkami, poczytać kobiece czasopisma, a także pobuszować w internecie.
Krótko podsumowując kobieta, żona i matka jakich wiele w naszym mieście.

Dlaczego kandyduję

W swoich działaniach jestem konsekwentna i skuteczna. Mam duże poczucie obowiązku, jestem osobą konkretną. Postanowiłam kandydować w wyborach aby kontynuować i wspierać podjęte działania.

Przez ostatnie lata pracowałam, organizowałam lub współorganizowałam następujące projekty:

 • • półkolonie dla dzieci i młodzieży w okresie letnim,
 • • pomoc dla osób starszych potrzebujących wsparcia,
 • • plac zabaw na osiedlu Dalki,
 • • remonty lub oświetlenia następujących ulic: Orzeszkowej, Skrajnej, Ludwiczaka od Skrajnej do Malinowej-Brzozowej, Jeżynowej, Śliwowej, Wiśniowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Orzechowej, Bukowej,
 • • kapitalny remont sieci kanalizacyjno-sanitarnej i odwodnienia w blokach przy ul. Ludwiczaka.

W kolejnej kadencji pracy w Radzie Miasta zamierzam doprowadzić do:

 • • budowy bezpiecznej przeprawy drogowej dla os. Dalki,
 • • budowy centrum rekreacji przy ulicy Gajowej po przekształceniu na teren rekreacyjno-wypoczynkowy,
 • • remontu ulicy Cienistej, Dalkoskiej i Kokoszki,
 • • budowy chodników przy ulicy Ludwiczaka i Gajowej,
 • • rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z salą sportową przy ul. Czarnieckiego,
 • • budowy ścieżek rowerowych.

5. Tomasz DZIONEK

O mnie prywatnie

Jestem mieszkańcem dzielnicy Skiereszewo, gnieźnianinem, radcą prawnym, pasjonatem biegania i kolarstwa, szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Pogodny, otwarty, pełen pasji i zaangażowania to kilka cech charakterystycznych dla mojej osoby.

Dlaczego kandyduję

Doświadczenie w pomaganiu ludziom wykorzystam do pracy dla miasta i mieszkańców. Nie jestem politykiem i nie zamierzam nim być. Znam potrzeby gnieźnian i chcę realizować pomysły, które znacznie poprawią ich komfort życia.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

Z mojej inicjatywy zebrano 750 podpisów mieszkańców dzielnic Dalki i Skiereszewo sprzeciwiających się powiatowym propozycjom zamknięcia przejazdu kolejowego i budowy nowego przejazdu przez osiedla Skiereszewa. To ci mieszkańcy zachęcili mnie do kandydowania i reprezentowania ich interesów w Radzie Miasta, a ja nie zamierzam ich zawieść. Priorytetem dla mnie będzie rozwiązanie kwestii przejazdu kolejowego na Dalkach.

 Jako miejski radny zamierzam pracować nad:

 • • budową 50 km ścieżek rowerowych z wykorzystaniem istniejących dróg asfaltowych,
 • • wypożyczalnią rowerów miejskich,
 • • rewitalizacją Wenecji,
 • • rozwiązaniem kwestii przejazdu kolejowego na Dalkach,
 • • rondem na Dalkach na ul. Prostej i Kostrzewskiego,
 • • rewitalizacją parku na terenie Szpitala Dziekanka i udostępnieniem go mieszkańcom,
 • • placem zabaw w dzielnicach Piekary, Skiereszewo, Dalki i na ul. Wrzesińskiej przy stadionie żużlowym,
 • • rozwojem szerokopasmowej sieci internetu,
 • • bezpiecznym wyjazdem z ul. Kawiary.

6. Andrzej ŁYKOWSKI

O mnie prywatnie

Jestem osobą otwartą i mam pozytywne nastawienie do otaczającej mnie rzeczywistości. Moim atutem jest umiejętność słuchania innych i dobra organizacja. Jestem konsekwentny i w pełni angażuję się we wszystkie sprawy, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Preferuję sport i zdrowy tryb życia.

Dlaczego kandyduję

Wykonując zawód adwokata, spotykam się z różnymi problemami mieszkańców miasta. Zawsze staram się ich rozumieć i im pomagać. Kandyduję do rady Miasta Gniezna ponieważ chcę służyć mieszkańcom.

W sposób szczególny zależy mi na:

 • • zwiększeniu ilości miejsc parkingowych,
 • • kontynuacji budowy kanalizacji wzdłuż ulicy Kłeckoskiej od ulicy Młodzieży Polskiej,
 • • wypożyczalni rowerów miejskich i budowie nowych ścieżek rowerowych,
 • • placu zabaw w każdej dzielnicy miasta,
 • • zwiększeniu budżetu obywatelskiego do kwoty 1 mln zł.,
 • • zwiększeniu ilości drzew w parkach i innych miejscach,
 • • rewitalizacji terenów wokół jeziora Jelonek.

7. Olga GANDURSKA

O mnie prywatnie

Po ukończeniu studiów ekonomicznych, kontynuuję wykształcenie studiując Dziennikarstwo i Fotografię. Od września otwieram w Gnieźnie studio fotografii. Doceniam życie, nie potrafię się nudzić; uwielbiam działać i wyznaczać sobie coraz to nowe cele. Jestem uzależniona od aktywności sportowej i prospołecznej.

Dlaczego kandyduję

W Radzie Miasta potrzebny jest głos młodego pokolenia, które ma swoje szczególne potrzeby. Ze względu na różnorodność zainteresowań przebywam z przedstawicielami wielu kręgów społecznych, co pozwala mi poznać ich oczekiwania i zabiegać w Radzie Miasta o ich realizację.

Co zrobiłam w moim okręgu, mieście, gminie:

Przez wiele lat pracowałam w wolontariacie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w 2011 r. otrzymałam tytuł najskuteczniejszej wolontariuszki. Jako wolontariuszka pracowałam także na rzecz Szlachetnej Paczki, w klubie żużlowym Start Gniezno. Pracowałam także jako fotograf klubowy w klubie żużlowym Start Gniezno i na rzecz na rzecz środowiska jeździeckiego.

Sprawy, na jakich mi szczególnie zależy to m.in.:

 • • odbudowa otwartego, letniego basenu miejskiego,
 • • bezpieczna przeprawa drogowa dla os. Dalki,
 • • budowa ścieżek rowerowych przez całe miasto,
 • • rewitalizacja i przywrócenie jeziora Jelonek mieszkańcom,
 • • wielkie centrum sportowe „Pumptruck” przyjazne dla osób na rowerach i deskach,
 • • wypożyczalnia rowerów miejskich,
 • • plac zabaw w każdej dzielnicy miasta,
 • • „Miejska Karta Gnieźnianina” – szereg ulg dla mieszkańców min. na basen, MPK czy wydarzenia artystyczne i sportowe.

8. Agata GURZĘDA

O mnie prywatnie

Jestem osoba ciepłą, rodzinną i bardzo zorganizowaną – przy czwórce dzieci to podstawowa zaleta. Zawsze chętnie niosę pomoc każdemu, kto jej potrzebuje, bez względu na wszystko. Angażuję się w 100 % we wszystkie projekty, jestem godna zaufania.

Dlaczego kandyduję

Mieszkam na Osiedlu Grunwaldzkim, gdzie jest dużo do zrobienia. Chcę mieć możliwość wzięcia pełnego udziału w jak najszybszym i jak najlepszym rozwoju naszego osiedla, aby było bezpieczne i piękne dla naszych dzieci.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

 • • współpracuję z organizacją, wspierającą dzieci i młodzież na moim osiedlu,
 • • angażuję się w niesienie pomocy innym potrzebującym,
 • • inne matki z mojego osiedla ufają mi i w razie potrzeby, gdy muszą coś pilnie załatwić, np. wizytę u lekarza, zostawiają swoje dzieci w moim domu, gdzie dzieci zawsze mogą liczyć na przyjazną i pełną ciepła atmosferę.

Co chcę zrobić?

 • • poprawić bezpieczeństwa na osiedlu (np. więcej patroli policyjnych)
 • • odnowić plac zabaw na osiedlu i wyposażyć go w nowe elementy, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych,
 • • poprawić stan dróg osiedlowych, aby były bezpieczne dla dzieci,
 • • poprawić skomunikowanie osiedla z centrum miasta – linie autobusowe,
 • • rozwijać szerokopasmową sieci Internetu.

9. Łukasz MUCIOK

O mnie prywatnie

Mam 37 lat, jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej, ukończyłem kierunek transport, studiowałem też logistykę w Wyższej Szkole Logistyki. Pracuję jako nauczyciel i wykładowca przedmiotów związanych z zarządzaniem, i transportem, wykorzystując wieloletnie doświadczenie z pracy w branży logistycznej.

Dlaczego kandyduję

Powodem decyzji o kandydowaniu jest chęć działania na rzecz mieszkańców Gniezna.  Wiele inicjatyw mógłbym skuteczniej realizować będąc radnym, któremu łatwiej jest oddziaływać na magistrat przy realizacji projektów miejskich.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

 • • działania kulturalne w ramach Teatru G@j,
 • • artystyczne warsztaty letnie dla dzieci w namiocie na Rynku,
 • • współtworzenie wydarzeń w ramach początkowych edycji KFA,
 • • „Ławki i stojaki rowerowe na ulicach Gniezna”,
 • • współrealizacja „Imienin ul. Chrobrego”, Jarmarku Świątecznego w ramach Stowarzyszenia SOS dla Gniezna,
 • • współpraca przy kształtowaniu polityki parkingowej miasta,
 • • warsztaty i konkursy kulinarne ze Stowarzyszeniem Światowid,
 • • promocja produktu lokalnego w ramach wykładów w Bibliotece Publicznej oraz prowadzenie bloga Marka Sama w Sobie.

Jako radny miejski zamierzam zorganizować:

 • • remont nawierzchni i chodnika ul. Okulickiego,
 • • remont chodnika ul. Wrzesińskiej,
 • • projekt Centrum Aktywności Zimowych (stałe lodowisko, stok narciarski) w okolicach jez. Winiary,
 • • rewitalizację placu zabaw przy ul. Armii Krajowej,
 • • Wielką Biesiadę Gnieźnieńską,
 • • parking buforowy przy ul. Wrzesińskiej,
 • • południowo-wschodnia obwodnicę miasta,
 • • Projekt WWW – analiza możliwości odciążenia skrzyżowania ulic: Wrzesińskiej, Wolności, Wiejskiej,
 • • bezpieczną przeprawę drogową dla os. Dalki.

Tysiąclecie – Ustronie – Arkuszewo – Konikowo

1. Michał POWAŁOWSKI

O mnie prywatnie

Prywatnie cenię sobie rodzinne ciepło, jestem ojcem dwóch córek. Doświadczenie samorządowe zdobyłem, jako członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i obecny zastępca prezydenta Gniezna. Zawodowo jestem nauczycielem, byłem też zastępcą dyrektora Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie. Szanuję drugiego człowieka, potrafię słuchać i reagować na jego potrzeby.

Dlaczego kandyduję

Jako radny chcę mieć możliwość kontynuowania rozpoczętych w obecnej kadencji zmian, jakie dokonują się w naszym mieście; szczególnie w obszarze infrastruktury szkół i przedszkoli, rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców. Chciałbym mieć możliwość poprawy warunków życia gnieźnian.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

 • • remonty w szkołach: elewacje, termomodernizacje, nowe boiska ze sztuczną nawierzchnią, remonty dziedzińców szkolnych,
 • • budowa placu zabaw przy SP7 wraz z nowym dziedzińcem szkolnym,
 • • wykonanie skweru poświęconego pamięci Adama Borysa „Pługa” przy SP9,
 • • wyposażenie wszystkich szkół w nowe pracownie komputerowe z profesjonalną infrastrukturą sieciową i szerokopasmowym dostępem do Internetu,
 • • rewitalizacja terenów przy jeziorze Winiary,
 • • zwiększenie o 100 liczby miejsc w Żłobku i o 220 w przedszkolach,
 • • powstanie Traktu Królewskiego.

W kolejnej kadencji zamierzam zająć się:

 • • dalszym zagospodarowaniem terenów wokół jeziora Winiary pod możliwości aktywnego wypoczynku mieszkańców,
 • • budową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9,
 • • remontem dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 6
 • • termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z remontem nawierzchni przed tą szkołą
 • • inicjowaniem remontu dróg osiedlowych na Tysiącleciu i dzielnicach bezpośrednio przylegających,
 • • zabieganiem u władz Powiatu Gnieźnieńskiego o kolejne etapy remontu ul. Słowackiego,

2. Arkadiusz MASŁOWSKI

O mnie prywatnie

Mam 37 lat, żonę Milenę oraz jestem ojcem dwóch wspaniałych córek. Posiadam wyższe wykształcenie. Moim hobby jest sport.

Dlaczego kandyduję

Każdego dnia spotykam się z sympatią i życzliwością mieszkańców naszego miasta. To dzięki nim wiem, że to co robię jest słuszne. Zamierzam dalej pracować tak, aby spełniać ich oczekiwania.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

Jako przewodniczący komisji gospodarki miejskiej i ochrony środowiska wnioskowałem o realizację lub zaplanowanie wielu inwestycji. Jedną z nich był m.in. remont ul. Kwiatowej. Zabiegałem o remonty chodników przy Parafii pw. św. Maksymiliana, o nowe miejsca postojowe. Apelowałem w sprawie doświetlenia miejsc dla pieszych. Jak również wspierałem wiele inwestycji, które inicjował prezydent Tomasz Budasz, a które zostały wykonane w moim rejonie. Wspierałem również festyny parafialne.

Co chcę zrobić:

Nie obiecuję, tylko działam. Znają mnie Państwo z aktywności i dalej zamierzam aktywnie dla Państwa pracować. Wierzę, że z prezydentem Tomaszem Budaszem uda się zrealizować wiele inwestycji, które będą służyły mieszkańcom Gniezna.

3. Marcin JAGODZIŃSKI

O mnie prywatnie

Jestem rodowitym gnieźnianinem i z tym miastem łączę moją przyszłość. Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem osobą otwartą i komunikatywną, pracowitą i skrupulatną, zawsze zmierzam do założonego celu. Od lat działam w Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Pasjonuję się koszykówką.

Dlaczego kandyduję

Jako radny Rady Miasta pragnę przede wszystkim służyć mieszkańcom. Posiadam doświadczenie samorządowe z poprzedniej kadencji. Jako przewodniczący komisji rewizyjnej obiektywnie rozpatrywałem składane skargi. Pragnę nadal pracować dla ludzi z ludźmi.

Co zrobiłem w moim okręgu:

Złożony przeze mnie projekt budżetu obywatelskiego, plac zabaw przy ul. Sikorskiego, uzyskał drugą w kolejności liczbę głosów i będzie realizowany.

Obecnie jest rewitalizowany Park Trzech Kultury, o co wielokrotnie zabiegałem. Realizowałem aktywnie bieżące sprawy mieszkańców dotyczące m.in. renowacji ławek czy budowy nowych miejsc parkingowych. W sumie złożyłem około 30 interpelacji. Dzięki mojemu zaangażowaniu zaplanowano budowę placu zabaw przy ul. Staszica.

Co chcę zrobić:

Działać zamiast obiecywać!

Zamierzam nadal pomagać mieszkańcom, zmieniać nasze najbliższe otoczenie, a także zabiegać o tworzenie kolejnych placów zabaw dla dzieci. W moich planach jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. Wiem, że wielu mieszkańcom zależy na rewitalizacji Parku Miejskiego, dlatego zamierzam o nią intensywnie zabiegać.

4. Sylwia JABŁOŃSKA

O mnie prywatnie

Mam 37 lat. Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, wykładowcą akademickim, członkiem Senatu Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium oraz Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, autorką publikacji naukowych oraz szczęśliwą żoną i mamą. Interesuję się tematyką jakości życia, edukacją oraz sportem.

Dlaczego kandyduję

Moim celem jest realizacja Państwa potrzeb i wizji dotyczących przyszłości Gniezna. Jest to możliwe dzięki pracy ponad podziałami politycznymi, z nową energią w Radzie Miasta. To jest nasze miasto i nasze sprawy!

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

W ostatnich latach aktywnie działam na rzecz społeczności akademickiej w Gnieźnie i Wągrowcu oraz jej integracji ze środowiskiem lokalnym,  sprawuję opiekę nad Samorządem Studenckim Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Współorganizuję międzynarodowe i krajowe konferencje oraz seminaria naukowe.  Angażuję się w akcje charytatywne organizowane dla potrzebujących mieszkańców Gniezna i okolic.


W sposób szczególny zależy mi na:

 • • rozwoju infrastruktury miejskiej: ścieżki rowerowe, doświetlenia przejść dla pieszych, dostępność szerokopasmowego internetu, otwarty basen miejski, całoroczne lodowisko, Miejskie Schronisko Młodzieżowe oraz Centrum Aktywnego Seniora,
 • • wprowadzenie „Miejskiej Karty Gnieźnianina”,
 • • wzrost do 1 mln zł budżetu obywatelskiego,
 • • zwiększeniu liczby wymian uczniów z miastami partnerskimi,
 • • zwiększeniu ilości wydarzeń kulturalnych, np. koncertów, wystaw.

5. Tadeusz PUROL

O mnie prywatnie

Mam 62 lata, jestem emerytem. Byłem Prezesem Transportu Sanitarnego i działaczem związkowym. Obecnie jestem prezesem Kolegium Prezesów Ogródków PZD. Prywatnie jestem mężem, ojcem i dziadkiem a także sympatykiem ogródków i wędkarstwa.

Dlaczego kandyduję

Od wielu lat działam społecznie. Chcę nadal wspierać gnieźnieński sport, a także wpłynąć na rozwój infrastruktury na osiedlach Arkuszewo i Tysiąclecie. Chciałbym pomagać seniorom oraz pomagać najbiedniejszym. Zależy mi na budowie Domów Działkowca.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

Do tej pory aktywnie działałem w Radzie Osiedla, pracowałem przy organizacji festynów osiedlowych oraz dożynek w Polskim Związku Działkowców. Pomagałem seniorom, przygotowując dla nich paczki świąteczne.


Jako radny miejski chcę wpłynąć m.in. na:

 • • rozbudowę dróg i infrastruktury ogródków PZD,
 • • remont przedszkola przy ul. Budowlanych,
 • • budowę dróg, chodników, kanalizacji na osiedlu Arkuszewo,
 • • budowę ściany dźwiękoszczelnej od strony torów na osiedlu Arkuszewo,
 • • zorganizowanie imprezy o Puchar Prezydenta i Rady Miasta w wędkarstwie spławikowym.

6. Zofia KOMOSIŃSKA

O mnie prywatnie

Jestem społeczniczką, szczególnie wrażliwą na potrzeby dzieci i rodzin, które nie zawsze odnajdują się w rzeczywistości. Jestem empatyczna, cierpliwa, wyrozumiała i pracowita. Mam zdolność skupiania wokół siebie osób, które chcą poświęcać swój czas i energię dla innych; wiem bowiem, że razem można osiągnąć więcej.

Dlaczego kandyduję

Zawsze wierzyłam, że pomoc drugiemu człowiekowi jest najlepszym sposobem zmieniania naszego świata na lepsze. Wiem, że dzięki działalności w Radzie Miasta będę mogła lepiej odpowiadać na potrzeby tych mieszkańców, których życie postawiło w trudnej sytuacji.

Co zrobiłam w moim okręgu, mieście, gminie:

Pracując jako kierownik Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych miałam okazję przekonać się, że nie każdy z nas dostał od losu równą szansę. Staram się więc wspierać tych, którzy nie zawsze są w stanie pomóc sobie samym. Jako prezes Uczniowskiego Klubu Socjoterapeutycznego Rodzice-Dzieciom zorganizowałam już kilkadziesiąt wyjazdów terapeutycznych dla najmłodszych, wiele warsztatów i spotkań dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz dziesiątki innych inicjatyw. Od lat jestem także kuratorem i radną Rady Osiedla Konikowo.


Co chcę zrobić:

 • • kolejne tereny rekreacyjne we wszystkich dzielnicach,
 • • montaż i remont kolejnych ławek w przestrzeni miejskiej,
 • • dalsza rewitalizacja terenów zielonych,
 • • rozwój małej architektury na terenie całego miasta,
 • • organizacja bezpłatnych, cyklicznych warsztatów dla rodziców i dzieci ze specjalnymi potrzebami,
 • • organizacja imprez integrujących mieszkańców poszczególnych osiedli,
 • • wspieranie aktywizacji seniorów,
 • • organizacja kampanii podnoszących świadomość na temat konieczności segregacji odpadów.

7. Sławomir GRACZYK

Dlaczego kandyduję

Mijające 4 lata to gigantyczny rozwój Gniezna. Nowe ulice, hala widowiskowo – sportowa, tereny rekreacyjne, imprezy kulturalne, nowe zakłady pracy: „Kirchhoff” „Tex Year Europe” i wiele innych pozytywnych zmian. Zawsze zależało mi na rozwoju Naszego Miasta, dlatego ponownie kandyduję, żeby kontynuować zapoczątkowane zmiany w Gnieźnie.

Co zrobiłam w moim okręgu, mieście, gminie:

W moim okręgu doprowadziłem do remontów ulic Kochanowskiego, Cieszkowskiego, i Lelewela, a także do remontu dojazdu do bloków mieszkalnych. Na realizację czekają jeszcze parking pomiędzy blokami Słowackiego 5 i 9, utwardzenie terenu pod osiedlowy śmietnik.


W kolejnej kadencji planuję:

 • • dokończyć remont ul. Słowackiego, zwłaszcza chodników,
 • • oświetlone przejście na ul. Słowackiego przy blokach na wysokości przystanku lub sklepu ABC,
 • • poszerzenie Al. Reymonta przy Wydziale Geodezji (zwężenie środkowego pasa zieleni),
 • • rondo przy ulicach Roosevelta i Fabrycznej,
 • • wspierać program wyborczy Prezydenta Tomasza Budasza.

8. Sylwia PRZYBYLSKA

O mnie prywatnie

Jestem osobą energiczną, lubiącą kontakt z ludźmi, ale jednocześnie też wrażliwą na krzywdę zwierząt, dlatego kilka lat temu zostałam wegetarianką. Poza tym kocham aktywny tryb życia, moją pasją jest bieganie i morsowanie.

Dlaczego kandyduję

Jestem rodowitą gnieźnianką, tutaj się urodziłam i wychowałam. Kocham nasze miasto i chcę aby wszystkim nam gnieźnianom żyło się lepiej. Chciałabym aby nasze miasto chętniej odwiedzali turyści i tak jak my doceniali jego piękno.

W mojej działalności społecznej do tej pory:

 • • brałam aktywny udział w kampanii przeciw wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach; dzięki zaangażowaniu naszej grupy, w Gnieźnie wprowadzono zakaz przeprowadzania przedstawień z udziałem zwierząt.
 • • pomagałam przy projekcie: „Obywatelski Monitoring Powietrza”, który obejmował swym zasięgiem nie tylko miasto Gniezno ale również powiat; projekt miał na celu mierzenie jakości powietrza oraz jego poprawę.

Przy wsparciu Prezydenta i Rady Miasta zamierzam:

 • • rozwijać imprezy kulturalno-sportowe,
 • • budować kolejne sieci ścieżek rowerowych,
 • •  przywrócić w Gnieźnie odkryty basen,
 • •  wybudować całoroczne lodowisko,
 • •  zwiększać świadomość mieszkańców na temat segregacji odpadów,
 • •  wpływać na poprawę jakości powietrza w Gnieźnie,
 • •  poprawić warunki bytowe zwierząt w miejskim schronisku.

Winiary i Kustodia

1. Zdzisław KUJAWA

O mnie prywatnie

Jestem doświadczonym samorządowcem, skutecznym działaczem społecznym i gospodarczym, prezesem Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działaczem spółdzielczym, członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, prezesem KS ”Stella”. Prywatnie mąż i ojciec dwóch dorosłych córek.

Dlaczego kandyduję

Chcę mieć bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji odnośnie funkcjonowania miasta Gniezna. Interesuje mnie zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta, z uwzględnieniem terenów spółdzielczych.

Moje dotychczasowe działania do tej pory doprowadziły do:

 • • budowy boiska do hokeja ze sztuczną trawą,
 • • budowy parkingu przy ul. Paczkowskiego,
 • • budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Budowlanych i ul. Paczkowskiego,
 •  adaptacji pomieszczeń na przychodnię lekarską na os. Jagiellońskim 29,
 •  remontu ul. Orcholskiej i Lednickiej,
 •  przebudowy skrzyżowania ulic  Gdańskiej i Winiary,
 •  adaptacji pomieszczeń na żłobek przy ul. Sikorskiego 6,
 • • zagospodarowania terenów przy stawku na os. Kazimierza Wielkiego.

Jako Radny Rady Miasta Gniezna zamierzam doprowadzić do:

 • • budowy lub adaptacji wolnych pomieszczeń na żłobek na os. Winiary,
 • • budowy miejsc parkingowych przy ul. Gdańskiej oraz na os. Jagiellońskim,
 • •  remontu dróg osiedlowych ze szczególnym uwzględnieniem ul. Północnej.

2. Michał GLEJZER

O mnie prywatnie

Jestem nauczycielem historii, pomogłem wychować kilkadziesiąt roczników uczniów przekazując im z pasją wiedzę i starając się zainteresować historią Ojczyzny Wielkopolski oraz Gniezna. Praca społeczna sprawia mi wiele satysfakcji i wzbogaca mnie wewnętrznie, jako radnego Rady Miasta Gniezna reprezentującego mieszkańców Osiedla Winiary.

Dlaczego kandyduję

Kandyduję do Rady Miasta ponieważ nadal chcę pomagać mieszkańcom Osiedla Winiary. Chce służyć swoją radą i doświadczeniem nie tylko uczniom, ale także ich bliskim, którzy są dla mnie tak samo ważni. Jest jeszcze dużo do zrobienia na osiedlu, z którym od ponad 33 lat czuje się tak związany.

Jako miejski radny uczestniczyłem w realizacji wielu projektów, były to m.in.:

 • • parking przy SP 10,
 • • nowe miejsca parkingowe i chodnik wzdłuż ulicy Biskupińskiej,
 • • termomodernizacja SP10,
 • • wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Orcholskiej z przejściami dla pieszych,
 • • obiekty sportowe przy SP 12,
 • • wymiana oświetlenia na osiedlu Orła Białego,
 • • poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Biskupińskiej,
 • • oświetlenie i modernizacja ścieżek wokół Jeziora Winiary i uporządkowanie pobliskiego parku.

W następnej kadencji zamierzam dążyć do:

 • • stworzenia 500 nowych miejsc parkingowych,
 • • budowy sieci ścieżek rowerowych,
 • • zwiększenia oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych,
 • • wspierania rozwoju szerokopasmowej sieci Internetu,
 • • montażu ławek na przystankach autobusowych,
 • • wspierania działań zmierzających do stworzenia nowej plaży nad Jeziorem Winiary,
 • • zadbania o powstanie ,, psich wybiegów’’ na osiedlu Winiary,
 • • wspierania profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży poprzez dyżury w szkołach miejskiego terapeuty.

3. Bogusława MŁODZIKOWSKA

O mnie prywatnie

Jestem rodowitą gnieźnianką, przez 36 lat mieszkanką Osiedla Winiary.  Moje życie prywatne i zawodowe związane jest z naszym miastem. Jestem nauczycielem biologii, przez 15 lat miałam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora I LO. Lubię być organizatorem różnych przedsięwzięć: wyjazdów, imprez, wycieczek.  Najbardziej cenię sobie  spotkania w gronie rodzinnym.

Dlaczego kandyduję

Wyborcy  osiedla Winiary powierzali mi mandat radnej przez pięć kadencji. Chcę kontynuować tę działalność, wspierać tych, którzy potrzebują pomocy, zabierać głos w sprawach dotyczących edukacji. Będę wspierać wszystkie rozwiązania ważne dla lokalnej społeczności

Co zrobiłam w moim okręgu, mieście, gminie:

 • • aktywizowałam społeczność lokalną poprzez organizację imprez,  spotkania klubowe, wycieczki,
 • • współorganizowałam zbiórki pieniędzy, koncerty muzyczne, aukcje charytatywne,
 • • pracowałam w komitecie  pomocy  osobom niepełnosprawnym,
 • • współorganizowałam akcje letnie dla dzieci i miejskie imprezy
 • • przyczyniłam się do zwiększenia środków finansowych na obiekty sportowe, działalność klubów i zajęcia pozalekcyjne oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • • prowadziłam działalność proekologiczną.

Jako radna chciałabym mieć wpływ na:

 • • finansowanie dalszego rozwoju bazy szkolnej i sportowej,
 •  • podnoszenie poziomu kształcenia i  standardów wyposażenia szkół,
 • • objęcie większą opieką psychologiczno-pedagogiczną i medyczną dzieci i młodzież,
 • • zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach,
 • • propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu,
 • • podejmowanie działań proekologicznych  na rzecz ochrony  lokalnego środowiska.

4. Rafael WOJCIECHOWSKI

O mnie prywatnie

Jestem człowiekiem życzliwym, bezinteresownym, o wielkiej empatii. Profesjonalnie podchodzę do wszystkiego w co się zaangażuję, zarówno w sprawy miejskie, sportowe, jako działacz klubowy, a także w biznesie, który prowadzę od 25 lat. Jestem otwarty, zawsze gotowy wysłuchać argumentów drugiej strony.

Dlaczego kandyduję

Chcę mieć wpływ na działania i inwestycje dobre dla Gniezna. Bardzo ważny jest rozwój sportu i rekreacji, zainteresowanie tym dzieci i młodzieży oraz działalność kulturalno – rozrywkowa dla wszystkich mieszkańców.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

Z  inicjatywy Prezydenta wspomogłem i byłem współodpowiedzialny za odbudowę i rozwój ośrodka żużlowego w Gnieźnie od 2016 roku. Po roku, bez rozgrywek ligowych, wprowadziłem drużynę do Nice 1 Ligi Żużlowej i ustabilizowałem sytuację organizacyjno-finansową w klubie, współpracując na co dzień z działaczami GTM Start Gniezno. Byłem, jestem i będę zawsze gotowy i otwarty, by wspomóc najlepsze inicjatywy.

 

W kolejnej kadencji Rady Miasta Gniezna zamierzam zadbać o:

 • • rozwój sportu i obiektów sportowych  w Gnieźnie,
 • • więcej wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkańców,
 •  

  • budowę ścieżek rowerowych i powstanie wypożyczalni rowerów miejskich,

 • • nowe miejsca parkingowe i budowę wschodniej obwodnicy miasta,
 • • odbudowę otwartego basenu miejskiego,
 • • nową plażę nad jeziorem Winiary z mostem łączącym obydwa brzegi,
 • • poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę rond i doświetlanie przejść dla pieszych.

5. Lidia SZARMACH

O mnie prywatnie

Jestem energiczna, żywiołowa, kreatywna, pełna optymizmu i empatyczna.

Dlaczego kandyduję

Kandyduję, bo mam ogromny potencjał i pomysł na pracę z ludźmi. Chcę także udzielać się w lokalnym samorządzie i mieć wpływ na ofertę, którą samorząd może przedstawić mieszkańcom miasta, głównie seniorom.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

Byłam jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Bezdomnym i Integracji Społecznej, którego jestem członkiem. Pracowałam w Komisji Kultury rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, organizując szereg przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gniezna.

Co chcę zrobić:

Chcę skupić się na grupie seniorów powyżej 60 roku życia. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce” to motto, które mi przyświeca i w związku z tym chcę skupić się na takich propozycjach programowych jak „Miejskie Centrum Seniora” i wprowadzenie Karty Życia dla osób po sześćdziesiątce.

6. Jakub NĘDZYK

O mnie prywatnie

Mam 21 lat, jestem studentem politologii. Zawsze staram się pomagać ludziom, jeśli tylko jestem w stanie to zrobić. Pasjonuję się muzyką, każdym gatunkiem od rapu po jazz. Jestem osobą o otwartym umyśle, która uważa, że bez względu na poglądy można zawiązać, tak potrzebny w samorządzie, dialog.

Dlaczego kandyduję

Od wielu lat interesuję się polityką na szczeblu centralnym jak i samorządem w Gnieźnie. Stwierdziłem, że najwyższy czas przekuć zainteresowanie w służbę mieszkańcom. Uważam, że Rada Miasta Gniezna potrzebuje tak zwanej „świeżej krwi”.

Co zrobiłem w moim okręgu, mieście, gminie:

Byłem członkiem Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Gniezna. Od kilku lat jestem zaangażowany w życie polityczne miasta poprzez komentowanie spraw bieżących w internecie, głównie na portalu Facebook.

Co chcę zrobić:

 • • osobne, tematyczne miejsce służące najmłodszym do spędzania wolnego czasu na każdym większym osiedlu (plac zabaw, skatepark, street workout park, boiska typu „klatka” z jedną bramką oraz koszami do gry w koszykówkę),
 • • stworzyć miejsca na wzór parku lub skweru z nowymi nasadzeniami z myślą o rodzinach,
 • • dążyć do tego, aby ściany bloków pokrywane były muralami, głównie artystycznymi.

7. Magdalena SEKULSKA

O mnie prywatnie

Mam 39 lat, jestem gnieźnianką od urodzenia i dumną mamą. Pełnię funkcję Dyrektora Sprzedaży w firmie będącej liderem rynkowym w swojej kategorii. Od 3 lat jestem Sołtysem wsi Osiniec.  Jestem doskonale zorganizowana, potrafię słuchać i skutecznie reagować na zgłaszane problemy.

Dlaczego kandyduję

Mieszkamy obok siebie. Każdego dnia spotykam się z tymi samymi potrzebami co Państwo, rozmawiam o nich. Czas zrobić coś więcej i wspólnie z drużyną Prezydenta Tomasza Budasza dalej rozwijać miasto.

Do tej pory przyczyniłam się do wielu projektów, m.in.:

 • • uruchomienia skutecznego systemu informowania mieszkańców,
 • • rozwój infrastruktury rekreacyjno- sportowej (skuteczna kampania promocyjna konkursu na Podwórko Nivea),
 • • rozwój infrastruktury drogowej w Osińcu, w tym budowa nowych linii oświetlenia, dróg, ustawienie luster drogowych,
 • • działalność społeczna polegająca na organizacji różnego rodzaju imprez integracyjnych o charakterze charytatywnym;
 • • udział w programach typu „Szlachetna Paczka”.

Jako radna miejska zamierzam przyczynić się do:

 • • powołania zimowej strefy sportowej na os. Winiary w postaci sztucznego stoku narciarskiego,
 • • stworzenia parku linowego np. w Parku Miejskim,
 • • budowy zewnętrznej ścianki wspinaczkowej,
 • • budowy terenu do gry w paintball na terenie byłej strzelnicy wojskowej w lesie miejskim,
 • •  „Ścieżki po zdrowie” np. w Parku Miejskim.